Disclaimer            www.abyarno.be             Voorwaarden en bepalingen

Deze informatieve website is ontwikkeld in opdracht van Ab-Yarno bvba die tevens instaat voor het besturen en het managen van deze website. AB-Yarno bvba een bvba, met zetel te 2260 Westerlo, de Merodedreef 100. Het algemeen telefoonnummer is  014 54 53 01, e-mail : info@abyarno.be.

Klachten of vragen kunnen evenwel best per post verzonden worden.

Algemeen
Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen en communicatie. Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze voorwaarden en bepalingen.
Deze voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op deze website alsmede voor alle internet en andere netwerkinitiatieven van AB-Yarno bvba.
Indien een bepaling van deze voorwaarden en bepalingen niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
U erkent dat de onderhavige voorwaarden en bepalingen en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen U en AB-Yarno bvba.

Wijzigingen
AB-Yarno bvba behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en bepalingen te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze voorwaarden en bepalingen na te lezen.

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie
Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over AB-Yarno bvba, (over haar filialen en over hun) en haar respectieve activiteiten. Met de website kan bijkomend relevante en interessante informatie doorgegeven worden.
Alhoewel AB-Yarno zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert AB-Yarno bvba niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert AB-Yarno bvba een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.
De informatie die op deze website wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van Ab-Yarno (of van één van haar filialen). De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien.
Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent te koop aangeboden producten/diensten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. De aankoop van de producten/diensten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden.
AB-Yarno bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Virussen en misdrijven
AB-Yarno bvba onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Hyperlinks
De website kan links en hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. AB-Yarno bvba heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat AB-Yarno instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen AB-Yarno bvba en de exploitanten van deze websites.
Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster en deze zal U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Exoneratiebeding
De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. AB-Yarno bvba en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website. Gelieve een bevoegd professioneel persoon te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat aangepast is aan uw situatie.
Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan AB-Yarno bvba in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door i) de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; ii) informatie of inhoud van de website; iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of iv) de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als AB-Yarno bvba of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op U van toepassing is. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als U het niet eens bent met de voorwaarden en bepalingen, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Auteursrecht
De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van AB-Yarno bvba of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van AB-Yarno bvba.

Bescherming van de privacy
AB-Yarno bvba zal al het mogelijke doen tot bescherming van uw privacy, conform de bestaande wetgevingen.

Anti-spamming-politiek
Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet om verzocht hebben. Deze mails hebben voornamelijk commerciële doeleinden. Dit soort praktijken zijn niet alleen agressief, ze overbelasten ook de communicatiemiddelen servers en verhinderen zo de ommunicatiedoorstroming.
AB-Yarno bvba laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatieve of publicitaire mails aan zijn gebruikers.
Het is verboden een verbinding of server van AB-Yarno bvba te gebruiken om grote hoeveelheden ongevraagde elektronische berichten te versturen, antwoordberichten te ontvangen op ongevraagde berichten, of een overdreven aantal berichten te versturen naar nieuwsgroepen waarvan de titel of het onderwerp niets te maken heeft met de titel van het discussieforum of die als aanstootgevend of beledigend kan worden ervaren, of nog, die het imago van AB-Yarno bvba of de daaraan verbonden entiteiten schaden.
AB-Yarno bvba behoudt zich het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd.

Vertrouwelijkheid van mails
AB-Yarno bvba waakt over de vertrouwelijkheid van uw berichten, maar uw berichten worden momenteel niet beveiligd door encryptie-methoden.
AB-Yarno bvba behoudt zich het recht voor om kennis te nemen van informatie met betrekking tot berichten welke een openbaar karakter hebben, zoals berichten die gepresenteerd worden in newsgroups, chatboxes, of forums, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat deze communicatie betrekking heeft op ongeoorloofde activiteiten.

Netiquette
AB-Yarno bvba onderschrijft de Gedragscode, goedgekeurd door ISPA (Internet Service Providers Association). ISPA België vzwis opgericht om de belangen van de Internetproviders in België te verdedigen en het Internet in België te bevorderen. De Gedragscode is een verzameling van algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die ontwikkeld werden door de Internetgebruikers, en is bekend onder de naam Netiquette. De gebruiker verklaart deze regels te kennen.

Dit houdt in dat Ab-Yarno bvba het recht heeft om onmiddellijk de toegang te ontzeggen zonder rechterlijke tussenkomst indien bijvoorbeeld:
- de gebruiker de diensten van Ab-Yarno bvba gebruikt op een onrechtmatige manier, dit is op een wijze die in strijd is met deze voorwaarden en bepalingen of de Gedragscode of die de rechten van derden niet respecteert;
- de gebruiker informatie verspreidt op een manier die in strijd is met de nationale of internationale regels, de algemeen geaccepteerde normen en waarden, de goede zeden, deze voorwaarden en bepalingen of de Gedragscode;
- de gebruiker berichten verspreidt die discriminerend zijn op het vlak van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of als kwetsend kunnen geïnterpreteerd worden.
Deze maatregelen hebben als doel de gebruikers van AB-Yarno bvba te beschermen en een degelijke en verrijkende Internetomgeving te creëren.

Nieuwsgroepen
AB-Yarno bvba is er niet toe gehouden enige nieuwsgroep te bewaken. AB-Yarno bvba behoudt zich echter het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd, en om, op ieder ogenblik en eenzijdig, het geheel of een deel van documenten of informatie te redigeren, te weigeren deze te posten, of te wissen. Bovendien behoudt AB-Yarno bvba zich het recht voor om het even welke informatie te verspreiden om te voldoen aan iedere geldende wet of reglementering, om gevolg te geven aan een rechterlijk of administratief bevel of om haar wettelijke en contractuele verplichtingen te doen naleven.
Indien U als gebruiker bepaalde berichten aanstootgevend acht, wordt U uitgenodigd ons hiervan in kennis te stellen..

 

Verbintenissen van de gebruiker
De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii), de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, AB-Yarno bvba, of derden; iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; (v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.
AB-Yarno bvba behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het arr. Turnhout (en vredegerecht van Westerlo) hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.
Een gedrukte versie van deze voorwaarden en bepalingen en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden en bepalingen, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

Deze informatie wordt u gegeven, deze website is gebouwd en wordt ter beschikking gesteld onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis, noch deels, noch hoofdzakelijk.


Untitled Document